سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

 ‎باز آیم تا ترا بار دگر در بر کشم ‎جام های ساقی مست ‎ از لب ساغر کشم ‎باز آیم تا که در بزمت دمی ‎خاطرات تلخ هجر و دوری ات ‎ از سر کشم ‎باز ایم ‎بانوازش باستایش ‎با تمام عشق و سازش ‎آن سیاهی ‎و آن شب تاریک را از درکشم ‎بیقرار از شوق دیدار ‎نا صبور از درد شب ‎یک سحر بار دگر ‎سویت بیایم پرکشم ‎پر کنم آن خلوت شب های تار ‎بار روزی قامت سرو ترا ‎ در برکشم ‎لیلی حبیب


‎باز  آیم

تا ترا بار دگر در بر کشم

‎جام های ساقی مست

‎ از لب ساغر کشم

‎باز  آیم تا که در بزمت دمی

‎خاطرات تلخ هجر و دوری ات

‎ از سر کشم

‎باز  ایم

‎بانوازش  باستایش

‎با تمام عشق و سازش

‎آن سیاهی

‎و آن شب تاریک را از درکشم

‎بیقرار از شوق دیدار

‎نا صبور از درد شب

‎یک سحر بار دگر

‎سویت بیایم پرکشم

‎پر کنم آن خلوت شب های تار

‎بار روزی قامت سرو ترا

‎ در برکشم
******
لیلی حبیب
تاریخ : دوشنبه 97/5/22 | 7:8 عصر | نویسنده : laili-HB | نظر

 زنده بودم با تو و با هر نفس خندیدنت روح بر من می دمید از آمدن از دیدنت سر به پای هر خیالت ماندم و تا زنده ام با تو دارم من سخن ها با همه نشنیدنت جان بودی تو مرا هر دم که با شعر و غزل می ستودی میسرودی با سخن سنجیدنت کی شود پنهان زچشم سایه ها اکنون اگر وا کنم سر را زیاد لحظه های چیدنت دیدنت اکنون محال در پای بوس لحظه ها دست در دست تو یا که آرزوی دیدنت کی فراموشم شود تا روز مرگ جشن میلاد حضور و هر دمی پرسیدنت بازکردی دیده گریان باز جان را سوختی با تغافل با سکوت واهی با سخن ناگفتنت من از آن روزی که خود را یافتم در پای تو طعنه ها بر عشق دادی و براندی از برت جان لیلی گر مرا بودی رهی بر حریم الفت ات میشدم با سر به پایت میشدم دور سرت صبر باید کرد تا سنگ مزارم بشکند گربخواهی گل بروید بعد هر تابیدنتa جشن دیدار تو در من شمع امید حیات روز میلاد سعادت هاست درهر بودنت ---------------------------------- 24 نوامبر 2016


زنده بـــــودم با تو و بــا هــــــر نفس خندیدنت
روح بـــــر من می دمیــــد از آمـــدن از دیدنت

ســـــر به پای هر خیـــــالت ماندم و تا زنده ام
با تـــــو دارم من سخن ها با همــــــه نشنیدنت

جان بودی تو مــــرا هر دم که با شعـر و غزل
می ستــــودی می ســرودی با سخن سنجیدنت

کی شـــــود پنهان ز چشم سایـــه ها اکنون اگر
وا کنـــــم سر را زیـــــاد لحظه هـــــای چیدنت

 دیدنت اکنون محال در پــــــای بوس لحظه هـا
دست در دست تو یـــــــــــــا کـه آرزوی دیدنت

کــــی فراموشـــــــــــــم شود تا روز مــــــرگ
 جشن میـــــلاد حضـــــور و هـر دمی پرسیدنت

بـــاز کردی دیده گریــــان  باز جان را سوختی
با تغــــافل با ســکوت واهی  با سخن نا گفتنت

من از آن روزی که خود را یافتـــــم در پای تو
طعنـــــه ها بر عشق دادی و برانـــدی از برت

جان لیلی گر مرا بودی رهی بر حریم الفت ات
می شدم با سر به پایت می شدم دور ســـــرت

صبـــــــر باید کرد تا سنگ مــــــــزارم بشکند
گر بخواهی گل برویــد بعد هــــــــــــر تابیدنت

جشن دیــــــدار تو در من شمع امیــــــد حیات
 روز میــــــــــلاد سعادت هاست درهر بودنت

----------------------------------
24 نوامبر 2016

لیلی حبیب
تاریخ : چهارشنبه 97/5/17 | 10:6 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر


  صفای گلشن رویت به اشک وآه من است صلای صبح سپید از شب سیاه من است نگاه خود نتــــــوانم گــــــــــرفت از رخ او جمال اوست که جوینده ی نگاه من است ز خاک من دمــد از هجر روی او گل عشق گلی که بوی وفــــا دارد آن گیاه من است --------------------- لیلی حبیب اپریل 2014


صفای گلشن رویت به اشک وآه من است

صلای صبح سپید از شب سیاه من است

نگاه خود نتــــــوانم گــــــــــرفت از رخ او

جمال اوست که جوینده ی نگاه من است

ز خاک من دمــد از هجر روی او گل عشق

گلی که بوی وفــــا دارد آن گیاه من است

---------------------

لیلی حبیب

اپریل 2014
تاریخ : یکشنبه 97/5/14 | 10:39 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

 میــــــل تو داشـت این دل بیتــــاب از الست یاد و هــــوای کوی تو ام کــرد همچو مست در راه زندگی همـــــه سـد و سیاق و سنگ مهــــــر تو هر چه بود سر راه دل شکست تا جان من شــــــدی به خـــــدا ای گل امید بیتاب و بیقـــــــرار توام چون غزال مست پیوند ما چـــــــه موهبتی بود عشــــق را کان ریشه های درد کشید و ستم گسست جانم چو در فــــــراق به درد و الم رسید انـــــدم مجو مرا که دگر رفته ام زدست ---------------------- لیلی حبیب - ورجنیا - ایالات متحده امریکا June 20 2014


میــــــل تو داشـت این دل بیتــــاب از الست

یاد و هــــوای کوی تو ام کــرد همچو مست


در راه زندگی همـــــه سـد و سیاق و سنگ

مهــــــر تو هر چه بود سر راه دل شکست


تا جان من شــــــدی به خـــــدا ای گل امید

بیتاب و بیقـــــــرار توام چون غزال مست


پیوند ما چـــــــه موهبتی بود عشــــق را

کان ریشه های درد کشید و ستم گسست


جانم چو در فــــــراق به درد و الم رسید

انـــــدم مجو مرا که دگر رفته ام زدست

----------------------

لیلی حبیب - ورجنیا - ایالات متحده امریکا

June 20 2014

 
تاریخ : یکشنبه 97/5/14 | 10:21 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

 بهـــــار در نظــــــرم جلوه کی کند بی تو خزانی است بهـــــاری که میرسد بی تو اگــــر چه در شب نوروزم و حلول بهار شب غمیست که فردا نمی شود بی تو به آن صداقت حرفــــم قســـم، ز دلتنگی چو غنچــــــه حرف دلم وا نمیشود بی تو بهار من به حضور تو صـد نسیمی داشت کنـون کجاست نسیمی که بر دمد بی تو چه کـــــــرده ای به دلــم با گلایه میگویم بیــــا که قامتـــــم از بار غــم خمد بی تو به هـــــر طرف نگــــرم جلوه های ناز بهار ولـــی همه ز نگـــــه زود می رمد بی تو چمـن ز بوی خوشت داشت بوی ریحانی و حال هر طرفش بوی غــــم دهد بی تو شبــــم به هیبت یلــــدا نه از سحر خبری عجب بهــــار که صبحی نمـی دمد بی تو مرا به وصـل تو هر دم خیال باغ و جمن دلــی کجاست که میـل چمن کند بی تو اگر چه دشت شمالی بهشت نـاز شده هوس مــرا به شمالی نمی کشد بی تو چنـان به وصل خود ایدوست عادتم کردی که هیـــــچ گه نــــروم در بر لحــد بی تو ----------------------- لیلی حبیب مارچ 23 سال 2017 میلادی ورجنیا - ایالات متحده امریکا


بهـــــار در نظــــــرم جلوه کی کند بی تو

خزانی است بهـــــاری که میرسد بی تو

اگــــر چه در شب نوروزم و حلول بهار

شب غمیست که فردا نمی شود بی تو

به آن صداقت حرفــــم قســـم، ز دلتنگی

چو غنچــــــه حرف دلم وا نمیشود بی تو

بهار من به حضور تو صـد نسیمی داشت

کنـون کجاست نسیمی که بر دمد بی تو

چه کـــــــرده ای به دلــم با گلایه میگویم

بیــــا که قامتـــــم از بار غــم خمد بی تو

به هـــــر طرف نگــــرم جلوه های ناز بهار

ولـــی همه ز نگـــــه زود می رمد بی تو

چمـن ز بوی خوشت داشت بوی ریحانی

و حال هر طرفش بوی غــــم دهد بی تو

شبــــم به هیبت یلــــدا نه از سحر خبری

عجب بهــــار که صبحی نمـی دمد بی تو

مرا به وصـل تو هر دم خیال باغ و جمن

دلــی کجاست که میـل چمن کند بی تو

اگر چه دشت شمالی بهشت نـاز شده

هوس مــرا به شمالی نمی کشد بی تو

چنـان به وصل خود ایدوست عادتم کردی

که هیـــــچ گه نــــروم در بر لحــد بی تو

-----------------------
لیلی حبیب

مارچ 23 سال 2017 میلادی

ورجنیا - ایالات متحده امریکا
تاریخ : جمعه 97/5/12 | 11:15 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

وطن هردم هوایت بر سرم هست گل نازو صفایت دربرم هست شگوفان خواهمت از جان و ازدل گلستانت که جای دلبرم هست لیلی حبیب آگست 2014 - ایالت ورجنیا پیامت گر نیاید ای گل من هوایت بر سر و اندر دل من کجا رفتی بهار عمر رفته که شد پاییز هجران حاصل من لیلی حبیب اکتوبر 2014


وطن هردم هوایت بر سرم هست

گل نـــــاز و صفـــایت دربرم هست

شکوفــان خواهمت از جان و ازدل

گلستانت که جــــای دلبرم هست

-----------


پیـامت گـــــــر نیاید ای گل من

هـوایت بر ســـــر و اندر دل من

کجــــــا رفتـــی بهــار عمر رفته

که شد پاییز هجران حاصل من

-----------

لیلی حبیب

آگست 2014 - ایالت ورجنیا
تاریخ : جمعه 97/5/12 | 10:35 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

دلم هوای گذر از غم جهان کرده که یار دردل من عشق را نهان کرده نفس چو میکشم انگار بوی کوی کسیست مرا هوای تو ای دوست بی امان کرده دلم گداخت ازین امتداد فاصله ها که آتشی به دل عاشق جهان کرده هوا هوای امیدو فضا فضای نگار که چند سال مرا بیشتر جوان کرده دلم به مهرتو مشغول و گرم خاطره ها که هرچه لطف شده یار مهربان کرده لیلی حبیب می 22 سال 2015 ورجنیا - USA


دلــــــم هــــــوای گـــــذر از غم جهان کرده

کـــه یـــــــار دردل من عشـق را نهان کرده

نفس چو میکشم انگار بوی کوی کسیست

مـــــرا هــوای تو ای دوست بی امان کرده

دلـــــم گــــداخت ازین امتــــداد فاصـله ها

که آتشـــی به دل عاشـــــق جهـــان کرده

هــوا هوای امیــــد و فضــــا فضـــای نگــــار

که چنـــــد سال مرا بیشتــــــر جوان کرده

دلم به مهر تو مشغول و گــــرم خاطره ها

که هر چــــه لطف شده یــار مهربان کرده
------------------
لیلی حبیب
می 22 سال 2015
ورجنیا - USA
تاریخ : جمعه 97/5/12 | 10:18 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

ما پیر میشویم و زمینگیرمیشویم یا که اسیر پنج? تقدیر میشویم گاهی صدای زمزم? عشق سرکشیم باری فغان و نال? شبگیر میشویم گاهی اگر نرسد کس به داد ما مثل کلام حق دم شمشیرمیشویم مارا خوش است صحبت و دیدار روی یار بی او غروب جمعه چه دلگیر میشویم تا ما نمرده ایم به امید زنده ایم فریاد و اشک و سینه وزنجیرمیشویم موی سپید راه عدم میکند عیان ما در بیان فاجعه تفسیرمیشویم عمر دگر زموی سپیدم گمان مبر گاه هم جوان زحادثه ی پیر میشویم از چرخ انتظار درنگی نمیشود در انتظارآمدنت پیر میشویم


ما پیــــــر میشویم و زمینــــــگیرمیشویم

یا که اسیــــر پنجــــــــه ی تقدیر میشویم

گاهی صـــــدای زمزمه ی عشق سرکشیم

باری فغـــــــان و نالــه ی شبگیر میشویم

گاهـــــــــی اگـــــــر نرســـد کس به داد ما

مثـــــل کــــــــــلام حق دم شمشیر میشویم

مارا خوش است صحبت و دیدار روی یار

بی او غــــــروب جمعه چه دلگیر میشویم

تا ما نمــــــرده ایم به امیـــــــــــد زنده ایم

فریـــــاد و اشک و سینــه وزنجیرمیشویم

موی سپیـــــــد راه عــــــــــدم میکند عیان

مـا در بیـــــــان فاجعــــــه تفسیر میشویم

عمــــــــر دگـــــــر زموی سپیدم گمان مبر

گاه هم جـــــوان ز حادثـــه ی پیر میشویم

از چــــــــرخ انتظــــار درنـــــگی نمیشود

در انتظــــــــارآمــــدنت پیـــــــر میشویم

------------------------
لیلی حبیب
تاریخ : جمعه 97/5/12 | 10:9 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

در تنگنای سرد و نفسگیر زندگی نقش حضور گرم ترا نور می کشم  در آرزوی دیدن روی تو روز وشب من در خیال نقش تو از دور میکنم  من یاد های گرم تو و روز های خوب چون آه از دلم شب دیجور میکشم تو عشق میشناسی به اندازه ای غزل  من شعر مبتذل کمی مغرور میکشم  من شاعرم کنون اگر اغراق سرکنم با بند شعر خوشه انگور میکشم حلاج متهم به باور انسان خدایی ام بر دار عشق گردن منصور میکشم در شام تار و تیره ز اه پرحسرتم با اشک خود ستاره ای پر نور میکشم  نقش خیال روی ترا وقت صبحدم برکارگاه دیده ای بی خواب میکشم درفصل بی نشاط و زمهریر درد ها من آن بهار روی تو پر شور میکشم لیلی حبیب  نومبر 2017


در تنگنــــای ســـرد و نفسگیر زندگی

نقش حضــــور گــرم ترا نور می کشم

در آرزوی دیـــدن روی تـو روز وشب

من در خیـــال نقش تـــو از دور میکنم

من  یاد های گرم تو و روز های خوب

چــــون آه از دلـــم شب دیجور میکشم

تو عشق میشنــــاسی به اندازه ای غزل
 
 من شعر مبتـــذل کمـــی مغرور میکشم

من شاعــــرم کنــون اگر اغراق سرکنم

با بند شعــــر خوشــــــه انگور میکشم

حلاج متهــــم به بـاور انسان خدایی ام

بر دار عشق گـــــردن منصور میکشم

در شــــام تار و تیــــره ز اه پرحسرتم

با اشک خود ستاره ای پر نور میکشم

درفصل بی نشـــــاط و زمهریر درد ها

من آن بهــار روی تو پر شور میکشم

--------------------------

لیلی حبیب   نومبر 2017
تاریخ : پنج شنبه 97/5/11 | 11:17 صبح | نویسنده : laili-HB | نظر

نقاشی های لیلی حبیب شاعره و نویسنده و ژورنالیست مستعد
نقاشی های لیلی حبیب
نقاشی های تخیلی لیلی حبیب شاعر و نویسنده افغانستانی مقیم ایالات متحده امریکا
تاریخ : سه شنبه 97/5/9 | 7:11 عصر | نویسنده : laili-HB | نظر


 • paper | فرش | sales backlink
 • فروش بک لینک فالو | رپورتاژ